Beleid Projectmatig Onderhoud

1. Inkadering onderhoud

Maasland voert voor haar woningen verschillende soorten onderhoud uit. Eén van deze onderhoudssoorten betreft het projectmatig onderhoud. Bij projectmatig onderhoud worden alle noodzakelijke onderhouds- en/of investeringsactiviteiten (waarbij in ieder geval de elementen met een levensduur van 30 jaar worden aangepakt) geclusterd tot één project welke in een van te voren vastgesteld jaar worden uitgevoerd.

Projectmatig onderhoud onderscheidt zich daarbij van andere vormen van onderhoud door de volgende kenmerken:

 • Meerdere woningen worden tegelijkertijd aangepakt;
 • Verschillende elementen in de woning worden gelijktijdig hersteld of vervangen;
 • Elementen met een levensduur van 30 jaar worden in ieder geval betrokken in het onderhoudsplan (toilet/badkamer/keuken);
 • Er is sprake van een projectrnatige aanpak met bijbehorende lange termijnplanning/voorbereiding/uitvoering en after sales.

 

Dit is anders dan planmatig onderhoud, waarbij slechts één element wordt vervangen (bv keukenblok of kozijnen). Bij mutatieonderhoud wordt slechts één woning tegelijk aangepakt. Mutatieonderhoud vindt plaats bij een huurderwisseling. Reparatieonderhoud vindt meestal plaats op verzoek van de huurder.

Deze beleidsnotitie is in eerste instantie gericht op het projectmatig onderhoud. Enkele onderdelen kunnen ook van toepassing zijn op andere soorten onderhoud. Bij deze onderdelen staat aangegeven in hoeverre het beschreven beleid relevant is voor andere onderhoudssoorten.

2. Betrekken en informeren bewoners

Maasland vindt het van root belang dat bewoners worden betrokken bij de voorbereiding van het projectmatig onderhoud. Dit kan onder meer door middel van het instellen van een bewonerscommissie. Het al dan niet instellen van deze commissie is een keuze van de bewoners, waarvan de animo zal worden geïnventariseerd bij aankondiging van het project door Maasland. Hierbij dient in acht te worden genomen dat het wellicht efficiënter is om bewoners individueel te benaderen dan dat een bewonerscommissie wordt ingesteld, indien sprake is van een project van relatief kleine omvang. De bewonerscommissie is, namens de bewoners, overlegpartner van Maasland.

Tijdens de overlegbijeenkomsten wordt over de volgende onderwerpen gesproken:

 • Kennismaking, verwachtingen en afspraken;
 • Inhoud van het plan, welke werkzaamheden worden uitgevoerd;
 • Collectieve bewonerskeuzen;
 • Overlast, voorzieningen, vergoedingen en schade;
 • Tekst bewonersbrochure;
 • Uitvoeringsplanning, modelwoning en spreekuren;
 • Leefbaarheid en woonomgeving;
 • Evaluatie.

 

Door bewoners intensief te betrekken in de voorbereidingsfase krijgen bewoners de gelegenheid coproducent te worden van hun eigen stek en wordt de medewerking vergroot. De bewonerscommissie wordt altijd tijdig betrokken bij het opstellen van het projectspecifieke gedeelte van de bewonersbrochure, Onderwerpen, die reeds zijn uitgewerkt in het beleid, zoals voorzieningen, vergoedingen of modelwoning, worden informatief behandeld en staan niet ter inhoudelijke discussie in het overleg met de bewonerscommissie. Bewoners(commissies) zullen altijd in kennis worden gesteld van het bestaan van de lokale huurdersorganisatie. In samenspraak met da bewonerscommissie kan besloten worden tot een tussentijdse evaluatie. 

3. Keuzemogelijkheden bewoners

Sinds jaren heeft Maasland de eigen keuze van de huurders hoog in het vaandel Eén van de belangrijkste peilers van het algemene Maasland beleid is dan ook het bieden van een eigen stek aan haar huurders. Deze beleidsfilosofie is doorgetrokken naar het projectmatig onderhoud.

Keuze meedoen aan projectmatig onderhoud.
Wij vinden het van groot belang dat een huurder keuzes kan maken als het gaat om onderhoudswerkzaamheden aan de woning. Wij willen huurders stimuleren om mee te werken aan projectmatige onderhoudprojecten. Er is sprake van verplichte deelname aan onderhoudswerkzaamheden als gevolg van ontstane of latent gevaarlijke situaties of wezenlijke schades aan het woongenot, zoals onderhoud aan gas, water en elektriciteit. De huurder heeft derhalve binnen de hiervoor genoemde grenzen een keuzevrijheid.

Keuze bij de inrichting.
Bij de inrichting heeft de bewoner keuzen ten aanzien van de volgende aspecten:

 • Kleuren buitenschilderwerk;
 • Wand- en vloertegels badkamer en toilet;
 • Sanitair in badkamer en toilet;
 • Keukenblok.

 

Maatwerk fysieke voorzieningen.
Om overlast te beperken biedt Maasland fysieke voorzieningen zoals een toiletunit en mogelijkheden tot koken en douchen of het aanbieden van afdekfolie. De bewoner kan van de verschillende mogelijkheden die Maasland (actief) aanbiedt gebruik maken. Deze fysieke voorzieningen worden verderop in dit document behandeld.

4. Overlast

Het uitvoeren van onderhoudswerkzaarnheden in een omgeving waar geleefd, geleerd en gewerkt wordt brengt per definitie overlast met zich mee. Overlast tijdens de onderhoudswerkzaamheden kunnen we definiëren als ongemak voor een huurder, die daardoor niet het normale huurgenot van de woning heeft. Maasland heeft het streven deze overlast voor de bewoners zoveel mogelijk te beperken( Hierover worden afspraken gemaakt met de aannemer. In verband met de overlast zorgt Maasland voor een goede communicatie hierover, worden voorzieningen aangeboden en is er sprake van financiële compensatie.

4.1. Communicatie

Communicatie is het belangrijkste aspect, zowel voorafgaand aan als tijdens het project. Indien huurders juist, tijdig en volledig op de hoogte worden gebracht en worden betrokken in de voorbereiding van de onderhoudswerkzaamheden is de kans op vragen, maar ook op klachten kleiner. Ook kan dan beter rekening worden gehouden met de wensen van de bewoners. Maasland wil met een standaard werken, waardoor alle projecten gelijk worden benaderd en een gelijkwaardig kwaliteitsniveau wordt bereikt. Om bewoners zo goed mogelijk te informeren en te betrekken neemt Maasland de volgende maatregelen;

• Veel communicatie met bewoners vindt plaats tijdens de koude en warme opname. Bij de warme opname kunnen bewoners hun vragen en wensen kwijt bij de opzichter, die vragen beantwoordt en samen met de bewoners zoekt naar mogelijke oplossingen voor problemen waar individuele bewoners mee kampen.
• Indien mogelijk wordt een modelwoning ingericht, waarin een inloopbijeenkomst wordt georganiseerd. Deze mogelijkheid ontstaat wanneer een woning binnen een bepaald project muteert maximaal 3 maanden voorafgaandaan de start van het projectmatig onderhoud. Daarnaast wordt ook de mogelijkheid afgewogen om verschillende typen woningen als modelwoning te hanteren indien de typen woningen wezenlijk van elkaar verschillen. De woning wordt ingericht zoals de projectwoningen eruit zullen gaan zien. Indien geen mutatiewoning beschikbaar komt 3 maanden voor de start van het project zullen bewoners zoveel mogelijk individueel benaderd worden.
• Alle bewoners ontvangen een informatiebrochure (zie hierna).
• De bewoners ontvangen een DVD, waarin de ingrepen in beeld en geluid weergegeven worden.
• Er wordt een bewonersovereenkomst opgesteld, waarin de bewoner aangeeft akkoord te gaan met de onderhoudswerkzaamheden en alle rechten en plichten die daarmee gepaard gaan. Daarnaast zal in deze bewonersovereenkomst een akkoordverklaring worden opgenomen voor de ongemakkentoeslag.
• In de bewonersbrochure wordt een globale planning opgenomen. Voor het begin van de werkzaamheden zal een gedetailleerde planning van de woning in de meterkast komen te hangen. Het streven is om deze planning 10 dagen voor aanvang van de werkzaamheden op te hangen, doch uiterlijk 7 dagen van tevoren.
• Er worden duidelijke afspraken gemaakt met de bewoners over de te nemen voorzorgsmaatregelen, zoals het verwijderen van kabels en lampen e.d. maar ook hei opbergen van de eigen spullen.
• Er zijn normen geformuleerd voor de communicatie richting bewoners door de opzichter/woonconsulent(zie hierna).
• Na de oplevering van de woning wordt een schriftelijk after sales onderzoek gehouden.

4.1.1. Informatiebrochure

Voor elk projectmatig onderhoudsproject wordt een informatiebrochure opgesteld, waarin de belangrijke zaken voor de bewoners zijn opgenomen. Deze brochure is ingedeeld in een standaardgedeelte, wat voor elk project identiek is en een gedeelte wat op het betreffende project is gericht. In het standaardgedeelte staan de volgende onderdelen vermeld:

 • Algemene omschrijving van projectmatig onderhoud met de voordelen voor de huurder;
 • Keuzevrijheid in wand- en vloertegels en kleur van keukenblok etc.;
 • Beleid omtrent voorzieningen voor de bewoners die door Maasland beschikbaar worden gesteld;
 • Afspraken over toegankelijkheid van de woning;
 • Wat de bewoner dient te gedogen;
 • Vormen van te verwachten overlast:
 • Wat wordt er van de huurder verwacht:
 • Beschermen van persoonlijke spullen
 • Beleid Maasland ongemakken toeslag;
 • Beleid Maasland huurvermindering;
 • Beleid Maasland ten aanzien van schaderegeling;
 • Hoe om te gaan met zelf aangebrachte voorzieningen;
 • Geschillenregeling/wat te doen bij klachten;
 • Verantwoordelijkheid voor eigendommen.

 

In het projectspecifieke gedeelte staan de volgende onderdelen vermeld:

 • Welke werkzaamheden worden globaal uitgevoerd;
 • Globale planning van deze werkzaamheden (doorlooptijd per woning);
 • Werktijden;
 • Wie voert de werkzaamheden uit;
 • Huurprijzen, heeft de verbetering consequenties voor de huur;
 • Eén aanspreekpunt/contactpersoon en de bereikbaarheid daarvan;
 • Eventuele spreekuren.

 

Daarnaast zullen de volgende formulieren in de brochure worden verstrekt:

 • Voorbeeld bewoners overeenkomst;
 • Formulieren kleurkeuzen buitenschilderwerk en deurtype.

 

Tijdens het project worden de bewoners over de volgende zaken geïnformeerd:

 • Afwijkingen:
 Afwijkingen in de planning (in de meterkast van elke woning wordt een planning gehangen die wordt aangepast indien de planning wijzigt)
  
 • Oplevering:
 Na het gereed komen van het werk zal de opzichter met de bewoner de woning doorlopen en kunnen eventuele gebreken worden opgenomen op een opleverstaat. De aannemer zal de geconstateerde gebreken binnen een tijdsbestek van maximaal tien werkbare dagen oplossen, tenzij dit om zwaarwegende redenen niet mogelijk blijkt.

 

De lokale bewonersorganisatie ontvangt een exemplaar van de bewonersbrochure via Maasland. Dit gebeurt ook als de bewonerscommissie heeft besloten zich niet te laten bijstaan door de lokale bewonersorganisatie.

4.1.2. Normen communicatie

Om ervoor te zorgen dat de communicatie richting bewoners van voldoende kwaliteit is zijn normen opgesteld die als richtlijn dienen voor een duidelijke communicatie met de bewoners. Hierbij is het van belang dat een juiste afstemming plaatsvindt tussen de informatiemomenten en de momenten in het proces, waarbij een bewoner keuzes en beslissingen moet maken. De volgende richtlijnen worden hierbij gehanteerd:

 • Driekwart jaar voor start werkzaamheden:
 Bekendmaking projectmatig onderhoud aan bewoners, inclusief informatie over koude s en eventueel instellen van een bewonerscommissie.
 • Half jaar voor start werkzaamheden:
 Correspondentie over opnames en tekeningen.
 • 2,5 maand voor start werkzaamheden:
 Correspondentie over bezoek aannemer in verband met inrekenen opdracht.
 • Uiterlijk zes weken voor start werkzaamheden:
 Correspondentie over warme opname.
 • Uiterlijk zes weken voor start werkzaamheden:
 Informatiebrochure projectmatig onderhoud.
 • Streven 10 dagen voor start uitvoering, doch uiterlijk 7 dagen voor start uitvoering:
 Detailplanning van de woning.
 • Tijdens de uitvoering:
 Continue informatie bij wijziging planning.
 • Tijdens de uitvoering:
 Nieuwsbrieven of tussentijdse wijzigingen.
 • Tijdens de uitvoering:
 De opzichter zal bij de uitvoering van het project dagelijks, doch minimaal 4 dagen per week, aanwezig zijn om vragen te kunnen beantwoorden van bewoners.
 • Tijdens oplevering:
 Attentie bewoners
 • Maximaal drie weken na oplevering:
 After sales.

4.2. Voorzieningen

Maasland wil ervoor zorg dragen dat de bewoner niet het idee heeft dat onderhoud hem of haar overkomt. Een lijn die daarbij past is het actief aanbieden van voorzieningen. Mensen moeten bewuste keuzes kunnen maken in de mogelijkheden die Maasland hen biedt ten aanzien van voorzieningen. Voor aanvang van de werkzaamheden kunnen bewoners aangeven van welke voorzieningen ze gebruik willen maken. Dit kan worden aangevraagd middels een zogenaamd aanvraagformulier voorzieningen. Dit aanvraagformulier wordt samen met de opzichter/woonconsulent ingevuld. Maasland biedt de huurder bij onderhoudswerkzaamheden de volgende voorzieningen aan om de overlast zoveel mogelijk te beperken;

 • De bewoner dient te allen tijde te beschikken over een toiletgelegenheid. Indien de bewoner zijn/haar eigen toilet niet kan gebruiken zal Maasland voorzien in een vervangende maatregel (bijvoorbeeld toiletunit of mogelijkheid in kijkwoning),
 • De bewoner dient altijd een mogelijkheid te hebben om te koken. Dit kan zijn in de eigen woning of elders in de modelwoning of bij familie etc. Maasland zal actief de mogelijkheid aanbieden om te zorgen voor een alternatieve kookgelegenheid. Indien de bewoner gebruik wil maken van deze gelegenheid wordt dit vastgelegd in het aanvraagformulier voorzieningen.
 • De bewoner dient altijd de mogelijkheid te hebben om te douchen. Dit kan in een mobiele douche unit, een modelwoning, bij familie etc. Maasland biedt hierbij actief een alternatieve douchegelegenheid aan. Indien de bewoner gebruik wil maken van deze gelegenheid zal dit worden vastgelegd in het aanvraagformulier Voorzieningen.
 • Maasland biedt actief een extra opslagruimte aan. Ook dit gebruik wordt vastgelegd in het aanvraagformulier voorzieningen.
 • De bewoner dient altijd een eigen plekje in de woning te hebben waarin hij zich kan terugtrekken. Indien dit niet mogelijk is tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, zoekt Maasland naar een creatieve oplossing (bijvoorbeeld fasegewijze aanpak plaats van alles in één keer of afschermen van een gedeelte van een ruimte.
 • De bewoner dient de mogelijkheid te hebben om wekelijks de was te kunnen doen.
 • Als er werkzaamheden aan de CV.-installatie uitgevoerd worden en deze werkzaamheden nemen meer dan een werkdag in beslag dan zorgt Maasland, indien nodig, voor alternatieve verwarming. Te denken valt aan straalkacheltjes.
 • Er wordt altijd voldoende afdekmateriaal aangeboden (folie) door Maasland.
 • Door Maasland kan in samenspraak met de bewoners (bv bij ziekte, ouderdom) worden bepaald dat het noodzakelijk is dat de bewoners enige tijd van een alternatieve woonruimte (gestoffeerd) gebruik kan maken. Hiervoor wordt dan maatwerk geleverd.

 


Het beleid omtrent voorzieningen is ook van toepassing op (grotere) reparatieonderhoudsopdrachten en ander planmatig onderhoud, waarbij langer dan één dag geen gebruik kan worden gemaakt van toilet, keuken en/of badkamer.

4.3. Financiële compensatie

Maasland is er zich van bewust dat projectmatig onderhoud overlast met zich meebrengt. Maasland biedt daarom een financiële compensatie in de vorm van 2 soorten vergoedingen: huurvermindering en een ongemakkentoeslag.

4.3.1. Huurvermindering

De huurvermindering komt voort uit het feit dat de bewoner een verminderd huurgenot heeft gedurende de werkzaamheden. Maasland compenseert dit financieel voor de werkzaamheden die het huurgenot wezenlijk aantasten. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het soort vertrek van de woning waarin de werkzaamheden plaatsvinden alsmede de aard van de werkzaamheden. Daarbij dient vermeld te worden dat, indien er geen sprake is van vervanging van tegelwerk in het toilet, keuken of badkamer, er geen huurvermindering wordt toegekend. Dit vanwege het feit dat de werkzaamheden zonder vervanging van tegelwerk beduidend korter duren en er op grond van de beperkte doorlooptijd geen sprake is van een wezenlijke aantasting van het huurgenot. Maasland verstrekt de volgende huurverminderingen:

 ElementHuurkortingspercentage
   
 • Toilet met vervanging van tegelwerk15%
 • Keuken met vervanging van tegelwerk20%
 • Combinatie toilet en keuken (beiden met vervanging tegelwerk)30%
 • Combinatie keuken badkamer (beiden met vervanging tegelwerk)35%
 • Dak vernieuwen (slaapkamers rechtstreeks onder het dak)35%
 • Combinatie toilet keuken badkamer (allen met vervanging tegelwerk)40%
 • Dak vernieuwen (zoals hierboven) één of meerdere andere werkzaamheden zoals hierboven vermeld45%


Het huurkortingspercentage betreft een korting op de kale maandhuur en zal voor 1 maand worden verstrekt. Eventuele voorzieningen die Maasland aanbrengt ter beperking van de overlast hebben geen invloed op de huurvermindering. Spijtoptanten kunnen geen gebruik maken van huurvermindering. Huurvermindering wordt alleen toegepast bij projectmatig onderhoud. Planmatige onderhoudswerkzaamheden en reparatiewerkzaamheden kennen namelijk een beperkte doorlooptijd en leiden derhalve niet tot een wezenlijke aantasting van het huurgenot.

4.3.2. Ongemakken toeslag

Naast de huurverlaging keert Maasland ook een ongemakkentoeslag uit. Deze toeslag dient ter compensatie voor die ongemakken die een huurder leidt bij projectmatig onderhoud zoals, vermaken van gordijnen, opnieuw schilderen deuren, overlast door thuisblijven e.d. Daarnaast dient de ongemakkentoeslag als stimulans om bewoners te bewegen mee te doen met het projectrnatige onderhoud. In de bewonersovereenkomst en in de brochure is vastgelegd welke medewerking wordt gevraagd. Indien de medewerking geheel of gedeeltelijk door de huurder zal de ongemakkentoeslag niet door Maasland worden uitbetaald

De vergoedingen luiden als volgt:

 • Zelf Aangebrachte Voorzieningen€     0,00 geen vergoeding
 • Aanbrengen gipsplaten plafonds€   25,00 per ruimte (max. € 75,00 per woning)
 • Toilet compleet opknappen€   50,00 per toilet
 • Keuken compleet opknappen€   75,00 per keuken
 • Badkamer compleet opknappen€ 100,00 per badkamer
 • Transformatie opgave€ 100,00 per woning
 • Kozijnen ramen en deuren vernieuwen€ 100,00 per verdieping of begane grond
 • Kozijnen ramen en deuren vernieuwen€ 200,00 per woning
 • Dak vernieuwen€ 250,00 per woning (slaapkamers rechtstreeks onder het dak)
 • Maximale vergoeding C en C-beperkt€ 500,00 per woning


De ongemakkentoeslag is alleen van toepassing bij projectmatig onderhoud. Spijtoptanten en huurders die werkzaamheden hebben uit hoofde van planmatig of reparatieonderhoud kunnen geen gebruik maken van de ongemakkentoeslag. Daarnaast dient vermeld te worden dat bij alternatieve woonruimte de huur van de huidige woning geldt en de daarbij behorende huurvermindering en ongemakkentoeslag. Er wordt geen extra vergoeding voor verhuiskosten of iets dergelijks verstrekt.

5. Schade

Maasland is als opdrachtgever eindverantwoordelijk voor het gehele project en ziet er op toe dat mogelijke schade, ontstaan bij de werkzaamheden, zoveel mogelijk wordt beperkt dan wel op de juiste wijze wordt afgewikkeld. Hiertoe is een adequaat beleid opgesteld, zodat een eenduidige behandeling van de schuldvraag mogelijk is en een procedure is ontwikkeld voor schade afwikkeling.

Soorten schades
Ten aanzien van schades zijn er 3 categorieën te onderscheiden:

 1. Onvermijdelijke lichte beschadigingen;
 2. Schades waarbij Maasland schuld bekent;
 3. Schades waarbij Maasland geen schuld bekent.

 

5.1. Onvermijdelijke beschadigingen

Onvermijdelijke beschadigingen zijn kleine schades die als gevolg van het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden nu eenmaal onvermijdelijk zijn en die zonder noemenswaardige kosten hersteld kunnen worden. Hierbij valt te denken aan lichte beschadigingen van verfwerk, behang en stucwerk, maar ook aan voorzienbare onvermijdelijke beschadigingen, zoals bijvoorbeeld lakbeschadigingen bij nieuw hang en sluitwerk of aanpassen van gordijnen en vitrages. Onvermijdelijke beschadigingen komen in principe niet in aanmerking voor een schade uitkering. De ongemakkentoeslag dient als compensatie voor deze beschadigingen.

5.2. Schades waarbij Maasland schuld bekent

De bewijslast van de schuldvraag ligt in eerste instantie bij de huurder. Dit is gebaseerd op artikel 7:218 BW waarin kortweg wordt gesteld dat alle schade wordt vermoed door de huurder te zijn ontstaan. Dit betekent niet dat dit zo daadwerkelijk ook zo is, maar het geeft wel duidelijk aan dat de bewijslast voor het ontstaan van de schade bij de huurder ligt. Indien duidelijk blijkt dat de schade is ontstaan door de projectmatige onderhoudswerkzaamheden zal Maasland deze schade erkennen. Deze schade wordt door Maasland hersteld c.q. vergoed. Eventuele onzorgvuldigheid van de huurder dient in acht te worden genomen bij de bepaling van de hoogte van de schade uitkering. De huurders staan buiten de (eventuele) discussie tussen de aannemer en Maasland. Bewoners hoeven voor een door Maasland erkende schade niet hun eigen verzekering aan te spreken.

5.3. Schades waarbij Maasland geen schuld bekent.

Zoals vermeld ligt de bewijslast voor schades bij de huurder. Indien Maasland schuld bekent zullen deze schades in het algemeen voor rekening van de huurder zijn. Zie voor een verdere uitwerking de hierna volgende schade procedure. Uiteraard zal Maasland de bewoners er op wijzen dat spullen afgedekt of verwijderd moeten worden.

5.4. Procedure bij schade.

De bewoner dient de schade binnen 1 werkdag na ontdekking aan de opzichter te melden Daarnaast dient de bewoner door middel van het door de opzichter verstrekte schadeformulier Maasland aansprakelijk te stellen binnen 7 dagen. De opzichter neemt de schade op en bespreekt deze met de aannemer en de projectleider. De bewoner zal binnen 7 dagen na aansprakelijkstelling schriftelijk in kennis worden gesteld van het besluit van Maasland. Mocht Maasland de schuld niet erkennen dan is het aan de huurder om verdere stappen buiten Maasland te nemen. Een schade is een aangelegenheid tussen de huurder en Maasland. Maasland kan de huurder derhalve niet doorverwijzen naar de aannemer, maar dient zelf de schade te behandelen. Wel kan Maasland de schade verhalen op de aannemer, maar dit staat los van de aangelegenheid tussen de huurder en Maasland.

Werkafspraken om schadegevallen te voorkomen
Zowel in het belang van de huurder als in het belang van Maasland zal Maasland er alles aan doen om schadegevallen te voorkomen. Hierbij is het van belang dat Maasland (i.s.m. de aannemer) vooraf goede afspraken maakt met de huurder. Indien tijdens de uitvoering blijkt dat de huurder deze afspraken niet nakomt zal de huurder hier nogmaals (bij voorkeur schriftelijk) op worden gewezen. Bij nalatigheid kan de huurder eventueel gekort worden op de te ontvangen ongemakkentoeslag. Hieronder zijn de werkafspraken puntsgewijs weergegeven.

 • Opname staat/foto´s
 Als het een project betreft met een groot aantal woningen is het meestal niet nodig en haalbaar om bij elke woning een opnamestaat te maken. Bij te verwachten problemen wordt een opnamestaat gemaakt die ondertekend zal worden door de betreffende huurder(s) en Maasland.
 Foto´s kunnen ook als bewijslast dienen of de schade is ontstaan tijdens of als gevolg van de werkzaamheden.
 • Toegankelijkheid woning
 Van de huurder mag worden verwacht dat, gedurende de werkzaamheden in en aan de woning, de woning permanent toegankelijk is. Dit kan betekenen dat, indien de huurder niet zelf aanwezig kan zijn, hij/zij voor een vervanger moet zorgen.
 Zowel in het belang van de huurder als van de aannemer (schade, diefstal) is het aan te raden alleen bij zeer uitzonderlijke gevallen afspraken te maken over het betreden van de woning als de huurder of vervanger niet aanwezig is.
 • Opbergen/te verwijderen zaken
 Vooraf worden duidelijke afspraken gemaakt tussen de aannemer en de huurder voor welke ruimten de huurder, welke maatregelen moet treffen. Bv. meubilair, planten, gordijnen, rails etc. verwijderen voor zover dit voor het werk noodzakelijk is, eventueel onderdelen afdekken.
 Verwijderen van kabels etc. die zijn aangebracht op onderdelen waaraan werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Indien nodig het oprollen van vloerbedekkingen.
 • Zelf aangebrachte voorzieningen
 Als zaken de aannemer in het werk belemmeren of zelfs beletten het werk uit te voeren, dan moeten deze worden verwijderd. De huurder is verantwoordelijk voor de verwijdering en terugplaatsing. De uitvoerder zal aan de bewoners mededelen of betimmeringen of andere afwerkingen in de woning of de berging, welke door de bewoners zelf zijn aangebracht, verwijderd moeten worden.
 Bestaande rolluiken en zonweringen zullen zo nodig vanwege het vernieuwen van de kozijnen, door de aannemer worden verwijderd en teruggeplaatst. Indien er onderdelen versleten zijn, zoals linten etc. zullen deze door de huurder zelf moeten worden vervangen/betaald.
 Wanneer bewoners zelf aangebrachte voorzieningen verwijderen uit de woning, dienen zij ook zelf zorg te dragen voor het afvoeren van deze zaken naar de stortplaats. Het is huurders niet toegestaan puin of ander afval in de containers van de aannemer te storten.
 • Demonteren/monteren overige zaken
 Door de aannemer worden, als daartoe aanleiding bestaat, eventuele warmtelampen en radiatoren gedemonteerd en na beëindiging van de werkzaamheden weer gemonteerd Aan de bewoners wordt verzocht bij het ontruimen van de badkamer, toilet en keuken de verlichting, en indien aanwezig het badmeubel en eigen sanitaire voorzieningen te demonteren.
 • Afdekken zaken
 De huurder is aansprakelijk voor het afdekken van meubels e.d. tijdens de werkzaamheden. Dit kan met oude gordijnen, dekens of met speciaal afdekfolie. De aannemer verstrekt afdekfolie voor aanvang van de werkzaamheden.
 De aannemer zal zorgen voor het afdekken van de vloerbedekking in de loopruimten, zoals de entree, trapopgang en overloop tijdens de werkzaamheden.
 • Schilder- stucwerk/behang
 Volgens de huurovereenkomst komt al het binnenschilderwerk voor rekening van de huurder. Wel worden tijdens de uitvoering aangebrachte nieuwe houten kozijnen, deuren en plafonds, geschilderd door een schildersbedrijf, zowel aan de binnen als buitenzijde.
 Het texen van het stucwerk in de vernieuwde keuken/badkamer/toiletruimte komt voor rekening van de aannemer. In de informatiebrochure zal een nadere uitwerking worden gegeven met voorbeelden om vooraf duidelijkheid te geven aan de bewoners.
 De aannemer houdt zoveel mogelijk rekening met het eventuele behang- en schilderwerk binnen de woning.
 • Opruimen afval bij werkzaamheden
 Het afval wordt ´s avonds door de aannemer opgeruimd, Met de bewoners wordt vooraf afgesproken dat het fijnere schoonmaakwerk voor rekening van de huurder is.
 Bij klachten over het opruimen of over de manier van werken moeten huurders contact opnemen met de opzichter van Maasland, zodat er voor gezorgd kan worden dat de klacht verholpen wordt.

6. Geschillenregeling.

Indien er geschillen ontstaan tussen huurder en verhuurder, kan een beroep gedaan worden op de geschillenregeling van Woonmaatschappij Maasland. In eerste instantie echter zal de volgende werkwijze worden gehanteerd:

 • De huurder dient een schriftelijke klacht in bij de directie van Maasland;
 • De directie zal de klacht schriftelijk beantwoorden;
 • Daarna staat de weg open naar de geschillencommissie;
 voor nadere informatie hierover kan contact worden opgenomen met de woonconsulent.

 

7. Hardheidsclausule.

Als een huurder als gevolg van het projectmatig onderhoud wordt geconfronteerd met bijzondere omstandigheden, waarin dit beleid niet voorziet, dan wel omstandigheden die voor de huurder onevenredig negatieve gevolgen hebben, kan de huurder schriftelijk verzoeken in zijn geval van het beleid af te wijken of aanvullende maatregelen te treffen. Maasland neemt dit verzoek binnen één week in behandeling, bevestigt dit direct aan de huurder en geeft daarbij de te volgen procedure aan. Maasland informeert de huurder binnen vier weken schriftelijk over de beslissing. Als Maasland het verzoek van de huurder niet of slechts gedeeltelijk honoreert, zal Maasland dit met redenen omkleed meedelen.

Sluit Menu